Thách thức đang diễn ra

 • Trí tuệ nhân tạo (AI)
 • SMEs
 • Công nghệ bán dẫn
 • Vietnam
 • Start up

23 May 2024 to 31 Oct 2024

 • Technology Provider
 • General Public
 • Start up

10 May 2024 to 10 Sep 2024

 • Technology Provider
 • General Public
 • Start up

15 May 2024 to 01 Mar 2025

 • General Public
 • Start up

13 May 2024 to 31 Aug 2024

 • General Public
 • Start up

02 Oct 2023 to 27 Sep 2024

 • Technology Provider
 • Start up

30 Apr 2024 to 31 Oct 2024