Cuộc thi Tìm kiếm giải pháp đổi mới sáng tạo trong khu vực công năm 2024 Saigon Govtech Challenge 2024 (Gov.Star 2024)

Cuộc thi Tìm kiếm giải pháp đổi mới sáng tạo trong khu vực công năm 2024 Saigon Govtech Challenge 2024 (Gov.Star 2024)

ALL, Hồ Chí Minh, Viet Nam

Thu, 04 Jul 2024 to Mon, 15 Jul 2024

Cuộc thi Tìm kiếm giải pháp đổi mới sáng tạo trong khu vực công năm 2024 Saigon Govtech Challenge 2024 (Gov.Star 2024)” được phát động bởi Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Các giải pháp, mô hình đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trên các lĩnh vực:

– Phục vụ hoạt động công vụ của các Sở, Thành phố Thủ Đức, quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

– Hỗ trợ hoạt động khám chữa bệnh tại hệ thống y tế cơ sở.

– Phục vụ hoạt động quản lý, dạy và học.

2. Đối tượng tham gia: Cá nhân hoặc nhóm

abcdfbsayuiacbyeiru

3. Hạn chót nộp hồ sơ dự thi: 15/6/2024.

4. Email nhận bài dự thi: govstar.dosthcmc@gmail.com

5. Thể lệ chi tiết: https://hcmus.edu.vn/wp-content/uploads/2024/04/GovStar2024_The-le.pdf

1. Các giải pháp, mô hình đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trên các lĩnh vực:

– Phục vụ hoạt động công vụ của các Sở, Thành phố Thủ Đức, quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

– Hỗ trợ hoạt động khám chữa bệnh tại hệ thống y tế cơ sở.

– Phục vụ hoạt động quản lý, dạy và học.

2. Đối tượng tham gia: Cá nhân hoặc nhóm

3. Hạn chót nộp hồ sơ dự thi: 15/6/2024.

4. Email nhận bài dự thi: govstar.dosthcmc@gmail.com

5. Thể lệ chi tiết: https://hcmus.edu.vn/wp-content/uploads/2024/04/GovStar2024_The-le.pdf

1. Các giải pháp, mô hình đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trên các lĩnh vực:

– Phục vụ hoạt động công vụ của các Sở, Thành phố Thủ Đức, quận, huyện, phường, xã, thị trấn.

– Hỗ trợ hoạt động khám chữa bệnh tại hệ thống y tế cơ sở.

– Phục vụ hoạt động quản lý, dạy và học.

2. Đối tượng tham gia: Cá nhân hoặc nhóm

3. Hạn chót nộp hồ sơ dự thi: 15/6/2024.

4. Email nhận bài dự thi: govstar.dosthcmc@gmail.com

5. Thể lệ chi tiết: https://hcmus.edu.vn/wp-content/uploads/2024/04/GovStar2024_The-le.pdf